За контакти:
Седалище и адрес на управление:
4960, гр. Рудозем, Промишлена зона
тел.: 359 306 533 35
факс: 359 306 531 25
e-mail: office@rudmetal.com
Идентификационен номер
по ДДС: BG120068885
Обслужваща банка: ”БАНКА - ДСК” АД
BIC : STSABGSF
IBAN: BG29STSA93000004248168

Приоритетно място в социално-икономическото развитие на община Рудозем заема минно-добивната и преработваща промишленост, с основно структурно-определящо предприятие "Рудметал" АД – гр. Рудозем.

"Рудметал" АД – гр. Рудозем е частно акционерно дружество, регистрирано с решение № 315/ 30.03.1999 г. от Смолянския окръжен съд. Акционери на дружеството са бивши работници и служители на обявените в ликвидация дружества "Горубсо – Рудозем" ЕАД и "Горубсо – РОФ" ЕАД.

Дружеството е специализирано в подземен рудодобив и минно строителство, като притежава две концесии за добив на подземни богатства:

„РУДМЕТАЛ“ АД ПРОДАВА СЛЕДНИТЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ:

  1. Поземлен имот с идентификатор 67653.912.274 - площ 781 м2, трайно предназначение – урбанизирана територия, който се намира в гр. Смолян, ул. „Надежда“.
  2. Поземлен имот с идентификатор 019153 – площ 1960 м2., трайно предназначение – ливада, който се намира в местността „ДОЛНИ СТОКИ“ в землището на с .Богутево, общ. Чепеларе, обл. Смолян.
  3. Поземлен имот урегулиран незастроен - площ 9184 м2, който се намира в гр. Рудозем, ул. Освобождение №1.
  4. Поземлен имот урегулиран – площ 11170 м2, (бивш минен техникум), гр.Рудозем, кв.“ Геоложка“.

Лице за контакт: Тодор Каврошилов - 0898436780

Информация, съгласно чл.116д, ал.1 от Закона за опазване на околната среда


Европейски проекти

ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020

BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, АДБФП № BG16RFOP002-2.077-0052-C01 от 20.01.2021 г.

Представяне на проект по АДБФП № BG16RFOP002-2.077-0052-C01

"Рудметал" АД гр. Рудозем успешно реализира работен проект "Въвеждане на безцианиден, безотпаден иновативен процес за обогатяване на оловно-цинкови руди, посредством модулна обогатителна инсталация” по оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013г.


"Рудметал" АД обявява Публична покана по проект "Въвеждане на безцианиден, безотпаден иновативен процес за обогатяване на оловно-цинкови руди, посредством модулна обогатителна инсталация", процедура BG161PO003-1.1.0 "Внедряване на иновации в предприятията". Проектът се осъществява от "Рудметал" АД с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие по Договор BG161PO003-1.1.07-0077-C0001.
Изтеглете необходимите файлове за участие


"Рудметал" АД е вписано в Регистъра на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор за извършване на дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на:

      Вижте удостоверенията


През 2012 г. "Рудметал" АД спечели проект "Подобряване на безопасността на работните места в "РУДМЕТАЛ" АД. Проектът е финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз по Схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ - BG 051PO001-2.3.02 "Безопасен труд". Това е един от трите проекта, който са финансирани в област Смолян.


"Рудметал" АД отново зарадва своите работници, служители и приятели със традиционния си стенен календар за 2013 г. И тази година той е дело на фирма "Арткомерс", гр. Пловдив.

През 2008 г. "Рудметал" АД АД закупи 100% дяловете на фирмата "Стоунс Къмпани БГ" ООД, която притежава концесия и добива риолитови плочи от находище "Витина-2". Те са с естествена леко грапава повърхност, която поглъща шума, има приятен естетически ефект и носи усещане за уют, топлина и здравина, типични за естествените материали.

"Рудметал" АД притежава и лиценз за частна охранителна дейност и има собствен взривен склад за съхранение на взривни материали.

Едно от новите направления в дейността на "Рудметал" АД е строителство на малки ВЕЦ. Дружеството притежава две разрешения за водоползване, но и тук бюрокрацията спъва осъществяване на проектите.

За своята кратка, но съдържателна история "Рудметал" АД е получил следните по-важни отличия и грамоти:

Първо: За постигнати най-високи постижения в минно-добивния бранш от подотрасъл "Рудодобив":

Второ: За постигнати най-добри резултати в работата по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд между подземните рудници в България:


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player