Публична покана по проект "Въвеждане на безцианиден, безотпаден иновативен процес за обогатяване на оловно-цинкови руди, посредством модулна обогатителна инсталация", процедура BG161PO003-1.1.0 "Внедряване на иновации в предприятията". Проектът се осъществява от "Рудметал" АД с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие по Договор BG161PO003-1.1.07-0077-C0001.

2. Публична покана

3. Изисквания към офертите

4. Техническо задание

5. Декларация за приемане на проекто-договора

6. Списък-опис на документите

7. Декларация за подизпълнители

8. Оферта

9. Декларация по чл.22, ал.2, т.1

10. Справка декларация за оборот

11. Списък на договорите

12. Проект на договор

Архив на всички файлове

 


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player