"Рудметал-Техномаш" ООД

За нас

Дружеството "Рудметал-Техномаш" ООД е създадено през 2007 г. с цел за се обособи като самостоятелно, високоспециализирано звено в сферата на своята дейност.

Ако трябва да представим дейността си с едно изречение, то би било следното: - Ремонт и възстановяване на минно и обогатително оборудване, производство на каучукови изделия за обогатителните фабрики и промишлеността.


Предмет на дейност:

Ремонтни и монтажни работи:

Производство на нестандартни и едрогабаритни технически изделия от каучук:

Производство на водни турбини за малки ВЕЦ:

Проектираме и изработваме по модерни технологии и с гарантиран висок КПД Турбини тип „Банки” с мощност до 250 kw предназначени за малки ВЕЦ.
Област на приложение - нетни падове от 8 до 80m и дебити от 0.01 до 3.5m3/s.

Извършване на изпитания на подемни въжета за мините и други:

ВЪЖЕИЗПИТАТЕЛНАТА ЛАБОРАТОРИЯ е наследник и продължител на първата лаборатория (РМЗ Батанци към „Горубсо“) създадена в България през петдесетте години на миналия век за извършване на изпитвания на минни въжета. Тя е самостоятелно структурно звено към „Рудметал-Техномаш“ ООД, гр. Рудозем. Акредитирана е от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ с регистрационен № 11 ЛИ от 06.03.2014 год. относно изпитване на стоманени кръгли въжета с и без покритие. Същността на изпитването се състои в разрушителен контрол посредством: опън, огъване, усукване и опън с възел. Изпитванията се извършват съгласно „Правилник по безопасността на труда в подземните въглищни рудници“ и „Правилник по безопасността на труда при разработване на рудни и нерудни находища по подземен начин“.

Разбира се, лабораторията извършва изпитвания не само на минни въжета, а на всякакъв тип стоманени въжета.

Лабораторията има изградена система за управление на качеството, функционираща и разработена в съответствие с изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025.

Специалистите в лабораторията са с висока квалификация и дългогодишен професионален опит, тъй като част от тях са работили и в лабораторията за изпитвания на минни въжета на РМЗ Батанци. Въжеизпитателната лаборатория изпълнява всички дейности при строго съблюдаване конфиденциалността на информацията, касаеща нейните клиенти.

Документът, който се издава на база на получените резултати, е ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ – формуляр, утвърден от ИА „Българска служба за акредитация“.

Декларация за безпристрастност

Политика по качеството

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКА:

Формата на заявката за изпитване може да изтеглите от тук. Тя може да бъде изпратена в „Рудметал-Техномаш“ ООД по електронен път на следните електронни пощи: radka_gi@mail.bg или galina_rudmetal@abv.bg, по пощата/куриер или на ръка. 

За пълна и компетентна информация: 0898436781

Лице за контакт: Д-р инж. Илия Йочев

Услугата се извършва на цена по-атрактивна от цените на конкурентните лаборатории.

Извършване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност СПО:

Притежаваме лиценз № 673/25.03.2011г. за технически надзор на следните СПО:


Европейски проекти

ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020

BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, АДБФП № BG16RFOP002-2.077-0036-C01 от 14.01.2021 г.

Представяне на проект по АДБФП № BG16RFOP002-2.077-0036-C01

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Този документ е създаден по проект № BG16RFOP002-3.001-0639-C01 „Подобряване енергийния интензитет и производствен капацитет на Рудметал-Техномаш ООД“, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Рудметал-Техномаш“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския Съюз и Управляващия Орган.

На 17.08.2017 г. между "Министерство на икономиката" на Република България и Рудметал-Техномаш ООД бе сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.001-0639-C01 по схема BG16RFOP002-3.001 “ Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ по ОП "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ" 2014-2020.

Представяне на проекта  можете да намерите тук.


Процедура «Избор с публична покана» за определяне на изпълнител по ДБФП № BG16RFOP002-3.001-0639-С01, с предмет – „Закупуване и доставка на ново производствено оборудване (Радиална бормашина, Стругове, Борфрезверг, Хоризонтална лентоотрезна машина)“ с четири обособени позиции:

  1. Обособена позиция 1: Радиална бормашина
  2. Обособена позиция 2: Стругове
  3. Обособена позиция 3: Борфрезверг
  4. Обособена позиция 4: Хоризонтална лентоотрезна машина

Дата на публикуване: 13.11.2017 г.

Краен срок за подаване на оферти: 20.11.2017 г.

Документация на процедурата можете да намерите тук.


На 15.11.2018 г. Рудметал-Техномаш ООД успешно приключи Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.001-0639-C01 „Подобряване енергийния интензитет и производствен капацитет на Рудметал-Техномаш ООД“ по схема BG16RFOP002-3.001“ Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ по ОП "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ" 2014-2020.

Резюме за изпълнението на проекта можете да намерите тук.


Сертификати

Дружеството притежава сертификат ISO 9001/2008 за въведена система за управление на качеството от 07. 2010г.

Управителят на фирмата, официално декларира своята ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО, която е огласена, разбрана, прилагана и поддържана на всички служители.

Политиката по качеството на “Рудметал-Техномаш” ООД е насочена към производство на качествени метални и гумено-метални изделия, ремонт и поддръжка на машини и съоръжения с цел максимално удовлетворение на изискванията на клиентите и заинтересованите страни.

За постигането на тези цели “Рудметал-Техномаш” ООД насочва усилията си в следните направления:

За реализиране на тези цели, Управителя на “Рудметал-Техномаш” ООД е разработил, внедрил и поддържа Система за Управление на Качеството, съответстваща на изискванията на Стандарта ISO 9001:2015.

Управителят е създал условия за стриктно спазване изискванията на Системата за Управление на Качеството и за активното участие на служителите в нейното развитие и поддържане.

КАТО УПРАВИТЕЛ НА "РУДМЕТАЛ-ТЕХНОМАШ" ООД ДЕКЛАРИРАМ ЛИЧНОТО СИ УЧАСТИЕ И ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЯВЕНАТА ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО

28.03.2018 год.

 


За контакти

Седалище и адрес на управление:
4960, гр. Рудозем, Промишлена зона
тел.: 359 306 533 35
факс: 359 306 531 25
office@rudmetal.com


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player